ದೇಶ

ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಮು...

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 20  ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭಿಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಪರಿಸರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಉದ್ಯಮಿಗಳ