ಡಾ.ರಾಜ್ ಚರಿತ್ರೆಗೆ 'ಸ್ವರ್ಣಕಮಲ'
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿವಾರ್ತೆಸಿನಿಮಾ

ಡಾ.ರಾಜ್ ಚರಿತ್ರೆಗೆ 'ಸ್ವರ್ಣಕಮಲ'...

  ಸಿನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವರದಿ 'ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ 'ಸಮಗ್ರ ಚರಿತ್ರೆ' ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ. ಡಾ.ರಾಜ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 'ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ

ಬಿಗ್ ಬಿ ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗರಿ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿವಾರ್ತೆಸಿನಿಮಾ

ಬಿಗ್ ಬಿ ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗರಿ...

  ಸಿನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವರದಿ 63ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರ, ನಟ-ನಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್