ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ವಾರ್ತೆ

ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

  ಉಡುಪಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವರದಿ 'ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ರೈತರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಲು ಅವಕಾಶ' ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂ