ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿರಾಜ್ಯ

ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾವಣೆ...

ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವರದಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರೀ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ