ಆರೋಗ್ಯವಾರ್ತೆ

ಮನೆಮದ್ದು

  ರಕ್ತ ಭೇದಿ: ಪರಿಹಾರ   1) ಮೂರು ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಸಿಕೂವೆ ಹುಡಿಯನ್ನು ಅರ್ಧಕುಡ್ತೆ ಕಾದಾರಿದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕದಡಿಸಿ ಹಾಗೇ ಸೇವನೆ. ದಿನಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಮೊದ

ಆರೋಗ್ಯ

ಮನೆಮದ್ದು

  ಆರೋಗ್ಯ ವಾರ್ತೆ: ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅಜೀರ್ಣವಾದರೆ (ನೀರಾಗಿ ಮಲಶೋಧನೆ)  ನಾಲ್ಕು ಚಮಚ ಕುಸುಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹುರಿದು, ಆಮೇಲೆ ಆಕೂಡಲೇ ಅದೇಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಳಗುವ

ಆರೋಗ್ಯ

ಮನೆಮದ್ದು

  ಆರೋಗ್ಯ ವಾರ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅಜೀರ್ಣವಾದರೆ (ನೀರಾಗಿ ಮಲಶೋಧನೆ)  ನಾಲ್ಕು ಚಮಚ ಕುಸುಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹುರಿದು, ಆಮೇಲೆ ಆಕೂಡಲೇ ಅದೇಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಳಗುವಷ