ಸಮರ್ಥ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಶಗಳು

0
349

ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ…
ಶಿಕ್ಷಣೆ ಚಿಂತನೆ: ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ
ಯಶಸ್ವೀ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಕ್ಷತೆಯೇ. ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ:
 
 
ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ:
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಯಶಶ್ವೀ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುಬ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಿರ್ವಹಣಾ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶವು ಅತ್ಯತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನೇ ತರಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆಯೂ ಅಥವಾ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಎನ್ನುವುದೇ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವಾಗಿ ಈ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಆ ಧ್ಯೇಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿದ ಅನೇಕ ಹಿತಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯೇ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವೀ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
 
 
 
ಆಸಕ್ತಿ:
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಬಹುಬೇಗ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯು ಮೂಡಿಬರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿಯೇ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಹಠ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ/ಳೆ. ಆದರೆ ಯಾರದೋ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ಹೊರಟವರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ದಕ್ಷತೆಯ ಇರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯು ಸಮರ್ಥ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
 
 
 
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಲವುಗಳು:
ಒಪವುಗಳು ಆಸಕ್ತಿಗಿಂತ ತುಸು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಲವು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಅದರ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯಲು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಹ ಒಲವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ೊಲವು ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ಒಲವು ಸಮರ್ಥ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 
 
 
ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು:
ನಿರ್ವಹಣಾ ದಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಂಡುಕೊಮಡಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಬಹುವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀಡುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓದಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ‘ಓದು’ ಅವರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಯಾರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಗತ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಆತನು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವು ಬಹು ಸಾಹಸದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 
 
 
ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು:
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲು ಸೂಕ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಲವುಗಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವಿಕಾಸದ ಪರಿಸರ, ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪರೂಪದ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೂ ಸಮರ್ಥರಾಘುವಂತೆ ರೂಪುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಸಮರ್ಥರನ್ನಾಗಿಯಷ್ಟೇ ರೂಪಿಸಬಹುದು.
ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ
[email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here