ವಿಜ್ಞಾನಿ ಒಶುಮಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

0
377

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವರದಿ
ಜಪಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯೋಶಿನೋರಿ ಒಶುಮಿಗೆ 2016ರ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
 
 
Japan’s Yoshinori Ohsumi won the 2016 Nobel prize for medicine or physiology for his discovery of how cells break down and recycle their content, which could lead to a better understanding of diseases like cancer, Parkinson’s and type 2 diabetes.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here